گروه ادبیات راهنمایی

سوالات ششم ابتدایی  /   ادبیات فارسی جواد ذبیح نژاد عربی   /   بابل

سوالات ادبیات فارسی ششم ابتدایی درس 3 و 4

1-     نهاد در کدام گزینه درست مشخص نشده است ؟( عالی )
الف ) جاودان زی ، ای زبان دانش و فرزانگی                تا به گیتی ، نور بخشد آفتاب خاوری

ب ) خروشید و جوشید و برکند خاک                        ز سمّش زمین شد همه چاک چاک

ج ) بزد تیغ و بنداخت از  بر سرش                          فرو ریخت چون رود خون از برش

د ) بیتداخت چون باد ، خمّ کمند                             سر جادو آورد ، ناگه به بند

2-    نقش کلمات مشخص شده عبارت زیر ، در کدام گزینه آمده است ؟(عالی)

« قدر زر ، زرگر شناسد ، قدر گوهر ، گوهری »

الف )  نهاد ، گزاره                       ب) نهاد ، مفعول                                  ج ) گزاره ، مفعول                          د )  مفعول ، نهاد                             

3-  کدام بیت مفهوم همدلی و وحدت دریافت می شود ؟(خوب )

الف ) خدا را برآن  بنده بخشایش است                      که خلق از وجودش در آسایش است

ب ) دوست آن باشد که گیرد دست دوست                 در پریشان حالی و درماندگی

ج )مورچگان را چو  بُود اتفاق                             شیر ژیان را بدرانند پوست

 د ) گر هزاران دام باشد هر قدم                       چون تو با مایی نباشد هیچ غم

3-       شکل مکتوب زبان را ..................می گویند :(متوسط)

الف ) آوا                           ب ) اشاره                            ج ) خط                      د) صدا

4-    معنی کلمه ی مشخص شده در کدام گزینه درست نیست ؟(خوب )

الف ) ای زبان فارسی ، ای درّ دریای دَری  (مروارید)

ب ) جاودان زی ، ای زبان دانش و فرزانگی (زیستن)

ج ) تا به گیتی ، نور بخشد آفتاب خاوری (دور)

د ) از تو بر پا ، رایت دانایی و دانشوری (درفش)

5- کدام گزینه  معنی درست واژه ی «بدرقه» می باشد ؟ ( خوب )

الف ) مشایعت               ب ) شاد باش گفتن                                ج ) استقبال              د ) آرامش دادن

6- در کدام گزینه غلط املای وجود دارد ؟(خوب )

الف ) آنگاه رستم با خدای خود به راز و نیاز می پردازد و او را سپاس می گزارد .

ب ) رستم به حیله گری او پی می برد و برای چیره گی بر او ، از خدا یاری می خواهد و سرانجام او را از پای در می آورد .

ج ) وطن ، به جای خانه ی شماست و من عامل پیوستگی و اتّحاد همه ی اعضای این خانه ام .

د )  مریم از گروه « علم » برخاست و گفت : دوستان ، توجه کنید .

7- املای کدام کلمه با توجه به معنای آن نادرست است ؟

الف ) غریب : نزدیک            ب ) از بهر : برای               ج ) فرجام : در نهایت                د ) خُلق : خصلت

 

8 -  مفهوم کنایی کدام گزینه نادرست  است ؟ (خوب)

                الف ) زهره ام آب شد :  خسته شدن                                          ب ) قند در دل محسن آب شد :  شادی فراوان                                                                                          

ج ) مزه ی کتاب رفت زیر دندانم  : لذت بردن از خواندن کتاب           د ) به خرجش نمی رود : مؤثّر واقع نمی شود .

       9 -   نوع ترکیب در کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟

     الف ) خمّ کمند                   ب ) کردار شیر                     ج) قدر گوهر                         د )  دوستان همدل

10- کنایه ی « پا تو کفش بزرگ تر ها کردن » در چه موقعی به کار می رود ؟ زمانی که .................... (متوسط)

الف ) کفش دیگران را پوشیدن                                   ب ) ادای بزرگ تر ها را در آوردن                                                                     ج) در کار دیگران دخالت کردن                                  د ) اهمیت فراوان به کار دیگران دادن                           

11-  متن روبه رو کدام اثر ادبی را معرفی می کند  ؟ « کتابی به نثر آمیخته به شعر »

الف ) بوستان                               ب ) شاهنامه                        ج ) گلستان                            د ) تاریخ بلعمی

12- آرایه ی مبالغه در کدام بیت دیده نمی شود  ؟

الف ) شود کوه آمن چو دریای آب            اگر بشنود نام افراسیاب

ب ) بزد تیغ و بنداخت از بر سرش           فرو ریخت چون رود خون از برش

ج ) آه سعدی اثر کند در سنگ              نکند در تو سنگدل اثری

د) میانش به خنجر ب دو نیم کرد          دل جادوان زو پر از بیم کرد

13 -  کدام گزینه درباره ی مفهوم بیت « چو رستم بدیدش برانگیخت اسب     بدو تاخت مانند آذر گشسب » صحیح است ؟
الف )  رستم  به کمک اسبش به جمگ با آذر گشسب رفت .

ب ) رستم با اسبش به سوی آذر گشسب تاخت .

ج ) رستم چون صاعقه به سوی دیو سپید حرکت کرد  .

د ) رستم با اسب ، تند به سوی دیو سپید تاخت .

14- مفهوم کنایی کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف ) پشت کسی را به خاک مالیدن : شکست خوردن

ب ) تیشه به ریشه زدن : نابود کردن

ج ) دست کسی را گرفتن : به کسی دست دادن

د ) روز کسی سیاه شدن : فرصت نداشتن

15- در کدام گزینه آرایه ی جان بخشی به اشیا دیده نمی شود ؟

الف ) ابرهای تیره پیغمبران روشنی اند .

ب ) ابرها گویی از دوری دلدار می گریند .

ج ) درختان با سازِ باد می رقصند .

د ) گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسباند .

 

جوابیه

1.      د  /  آفتاب خاوری به گیتی نور بخشید .0 ( چه چیزی به گستی نور بخشید ؟ آفتاب خاوری ) / زمین از سمّش چاک چاک شد .  ( نهاد )   /   خون چون رود از برش فرو ریخت . ( نهاد ) / (رستم) چون باد خم کمند را بینداخت ( مفعول) 

2.       ب    /  زرگر ، قدر زر را بداند و گوهری ، قدر گوهر را  (بداند) 

3.      ج

4.      ج   /  (خاوری = مشرقی )

5.      الف    ( مشایعت = همراهی کردن )

6.  ب   /  چیرگی ( کلماتی که به  « ه » ختم می شوند هنگام اتصال به « ی »  به « گ » مبدل می شوند . زنده + ی = زندگی  / آزاده + ی = آزادگی و ...  )

 7 .  الف   غریب ( غرب ، غربت ) نا آشنا ، عجیب / قریب ( تقریب ، قرب ) نزدیک  

8  .  الف

9  . د    سه گزینه اول از نوع ترکیب اضافی اند در حالی که گزینه ی آخر از نوع ترکیب وصفی می باشد .

10 . ج

11 .  ج

12 .  د

13 . د

14 .  ب    ( گزینه اول = شکست دادن ، گزینه ی سوم =  کمک کردن ، گزینه ی چهارم = بدبخت شدن )

15 . الف  / در گزینه ی اول تشبیه دیده می شود : ابرهای تیره به پیام آوران روشنی تشبیه شده است . )

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 11:9  توسط جواد ذبیح نژاد عربی   |